Cách tạo dữ liệu kỳ để nhập liệu cho năm cũ và năm mới

Khi khởi tạo chương trình, hệ thống đang mặc định mở bảng lưu dữ liệu cho 3 năm gần nhất. Do đó để nhập liệu ngoài khoảng thời gian này (nhập ngược lại dữ liệu phát sinh năm cũ hoặc sử dụng quá 3 năm dữ liệu khởi tạo sẵn), người dùng cần thực hiện tạo dữ liệu kỳ.

Hướng dẫn thao tác

Bước 1. Truy cập chức năng tại đường dẫn: Hệ thống/ Tiện tích và kiểm tra số liệu/ Thông tin cơ sở dữ liệu lưu trữ, chọn chức năng tạo cho năm cũ hay tạo dữ liệu cho năm kế tiếp và nhập mật khẩu quản trị cấp để bắt đầu tạo.

Lưu ý:

  • Chỉ có user có quyền quản trị mới thực hiện được chức năng này.

  • Password tạo dữ liệu là: arito@

Bước 2. Kiểm tra kết quả sau khi phần mềm chạy xong và nhập liệu.

Last updated