Cách khai báo tài khoản ngầm định theo loại giao dịch trên các chứng từ kho

Các bước thực hiện

Bước 1: Vào danh mục chứng từ theo đường dẫn: Hệ thống/ Quản lý chứng từ, màn hình nhập liệu/ Thông tin chứng từ.

Bước 2: Vào phân hệ kho, nhấn vào mã chứng từ muốn khai báo.

Bước 3: Vào tab Giao dịch, chọn loại giao dịch muốn khai báo và nhấn Sửa.

Bước 4: Nhập các giá trị mặc định và nhấn Lưu.

Các thông tin cần lưu ý:

  • Lý do nhập: Mã nhập xuất.

  • Tài khoản có: Tài khoản mặc định tùy theo giao dịch.

Last updated