Giới thiệu các nút chức năng

Màn hình xem chứng từ

Tất cả các màn hình xem chứng từ đều có một số thao chung, bao gồm:

  • Tìm kiếm

    Mục “Ngày chứng từ từ/đến” không được để trống, các mục còn lại tùy chọn theo điều kiện cần lọc nếu không cần thì để trống, nhấn nút “Đồng ý” sẽ có bảng lọc dữ liệu theo yêu cầu.

  • Cố định cột

Trường hợp màn hình có nhiều cột, muốn cố định một số cột nào đó ta sử dụng chức năng này.

  • In ấn

Tương ứng với mỗi chứng từ sẽ có những mẫu in tương ứng.

  • Xem chứng từ theo trang: Chương trình phân các chứng từ theo trang và được đánh số tự động từ 1 đến n. Để xem trang theo số thứ tự, nhấn chuột vào số thứ tự của trang cần xem. Để xem trang tiếp theo của trang hiện hành nhấn vào nút “→”, trở lại trang trước nhấn nút “←”.

  • Chức năng lọc: Nếu người sử dụng cần lọc hoặc sắp xếp dữ liệu thì nhấn chuột trái vào ô tiêu đề của dữ liệu cần lọc rồi chọn điều kiện lọc.

Màn hình chi tiết chứng từ

Tất cả các màn hình chi tiết chứng từ đều có một số thao tác chung, bao gồm:

  • Chuyển lên / chuyển xuống

  • Kết xuất dữ liệu trong tab Chi tiết

  • Cố định cột

Trường hợp bảng có nhiều cột, muốn cố định một số cột nào đó ta sử dụng chức năng này.

Last updated