Cách xóa mã khi đã có phát sinh

Trong quá trình nhập liệu người dùng cần xóa 1 mã nhưng đã có phát sinh và không thể xóa trực tiếp.

Tài liệu hướng dẫn người dùng xóa 1 mã của danh mục trong phần mềm, khi đã có phát sinh ở các chứng từ.

Hướng dẫn thao tác

Bước 1. Khi xóa 1 mã trong danh mục nếu đã có phát sinh, phần mềm sẽ cảnh báo và chặn không cho xóa.

Bước 2. Để xóa mã, người dùng phải tiến hành xóa các phát sinh của mã cần xóa ở các chứng từ, cụ thể người dùng có thể kiểm tra phát sinh tại các báo cáo:

Bảng kê nhập/ xuất kho: Người dùng có thể kiểm tra ở báo cáo này, trường hợp các mã cần xóa là mã vật tư, mã kho, mã lô,...

Đường dẫn: Kho/ Báo cáo/ Tình trạng nhập xuất kho/ Bảng kê nhập xuất kho.

Bảng kê chứng từ: Người dùng có thể kiểm tra ở báo cáo này, trường hợp các mã cần xóa là mã khách hàng, Nhà cung cấp, mã Hợp đồng, vụ việc,...

Đường dẫn: Tổng hợp/ Báo cáo/ Tra cứu/ Bảng kê chứng từ.

Bước 3. Sau khi đã xóa hết tất cả các chứng từ phát sinh của mã, người dùng tiến hành chạy chức năng cập nhật phát sinh mã.

Đường dẫn: Hệ thống/ Tiện tích và kiểm tra số liệu/ Cập nhật lại trạng thái phát sinh mã.

Bước 4. Cuối cùng, người dùng tiến hành vào danh mục tương ứng để xóa mã.

Last updated