Các cách lọc tìm dữ liệu trên danh mục, chứng từ

Bài viết hướng dẫn cách lọc, tìm dữ liệu trên các màn hình danh mục, chứng từ.

Các bước thực hiện

Để tìm, lọc dữ liệu trên các màn hình danh mục, chứng từ, người dùng có thể lựa chọn một trong hai cách sau đây:

Cách 1. Sử dụng chức năng lọc trên từng cột dữ liệu có trên màn hình hiển thị

Bước 1. Truy cập vào màn hình danh mục, chứng từ. Click chuột vào Thanh tiêu đề của cột cần lọc dữ liệu.

Người dùng cũng có thể click chuột vào ô tìm kiếm (dưới thanh tiêu đề) để thực tiện thao tác lọc.

Bước 2. Nhập ký tự lọc ở ô Tìm kiếm

Lưu ý

Lọc ký tự ABC ở các trường dạng chuỗi (tên khách hàng, địa chỉ, ...) --> chương trình trả kết quả là danh sách các dòng mà cột đang lọc có chứa ký tự ABC.

  • Khi lọc ký tự ABC ở cột tên khách hàng --> Kết quả lọc là danh sách các dòng mà trong tên khách hàng có chứa ký tự ABC.

Khi các ký tự lọc bắt đầu bằng *; % --> Sử dụng để tìm các ký tự giữa của chuỗi, chương trình trả kết quả là danh sách các dòng mà cột đang lọc có chứa ký tự lọc (áp dụng đối với các trường dạng mã và chuỗi như mã khách hàng, mã số thuế, tên khách hàng, ...)

  • VD: Nhập ký tự lọc ở cột mã khách hàng là *ABC hoặc %ABC --> Kết quả trả về là các danh sách các dòng mà trong mã khách hàng có chứa ký tự ABC.

Khi các ký tự lọc bắt đầu bằng =; >=; >; <; <= --> Tìm theo phép so sánh, chương trình trả kết quả là danh sách các dòng mà cột đang lọc có giá trị =; >=; >; <; <=

  • VD:

Lọc ký tự >10 ở trường tên khách hàng (dạng chuỗi) --> Kết quả trả về là danh sách các dòng

có tên khách hàng '>10'.

Lọc ký tự >10 ở trường số lượng (dạng số) --> Kết quả trả về là danh sách các dòng có số lượng

> 10.

Lọc ký tự >20/09/2019 ở trường dạng ngày sinh (dạng số)--> Kết quả trả về là danh sách các

dòng có ngày sinh lớn hơn 20/09/2019.

Khi các ký tự lọc bắt đầu bằng i%; i* (không giống); <>; != (khác) --> Tìm theo phép loại trừ, chương trình trả kết quả là danh sách các dòng mà cột đang lọc không chứa ký tự lọc.

  • VD: Lọc ký tự <> ở trường mã số thuế --> Kết quả trả về là danh sách các dòng có mã số thuế khác trắng.

Để lọc các dòng dữ liệu trắng, nhập ký tự lọc là dấu bằng (=).

VD: Lọc ký tự = ở trường mã số thuế --> Kết quả trả về là danh sách các dòng có mã số thuế trắng.

Lọc ký tự ; (chấm phẩy), | (gạch đứng) --> Tìm theo phép toán hoặc OR.

  • VD

Khi lọc theo cú pháp KH;ARITO ở trường Tên khách hàng (dạng chuỗi)--> Kết quả trả về danh sách các dòng

có tên khách hàng có giá trị bắt đầu là KH hoặc có chứa chuỗi ARITO.

Khi lọc theo cú pháp >10&<1000 ở trường Số lượng (dạng số)--> Kết quả trả về danh sách các

dòng có số lượng lớn hơn 10 và nhỏ hơn 1000.

Ngoài ra, khi lọc các cột dữ liệu có kiểu dữ liệu ngày thì cần nhập theo định dạng dd/MM/yyyy. Nếu nhập định dạng dd hoặc dd/MM thì hệ thống tự điền phần còn lại dựa trên tháng, năm hiện tại.

  • VD: Nhập cú pháp lọc là 02/05 --> Hệ thống lọc theo các dòng có ngày bằng 02/05/20xx (20xx là năm hiện tại).

Cách 2. Sử dụng nút chức năng Tìm kiếm

Nút chức năng Tìm kiếm thường có trên các màn hình chứng từ.

Bước 2. Nhập các thông tin cần lọc

Lưu ý

Khi lọc theo người sử dụng thì hệ thống cho phép lọc theo người tạo chứng từ. Có thể lựa chọn chỉ theo người tạo là user đang thao tác (Lọc theo người tạo) hoặc tất cả người tạo (Tất cả).

Last updated